ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI

Điều khoản của Anphareal và của điều khoản này ("Điều khoản thương mại của Anphareal" hoặc "Điều khoản thương mại") áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của Anphareal (hay Sản phẩm), kể cả Công cụ kinh doanh trên Anphareal, vì bất kỳ mục đích kinh doanh hay thương mại nào (trừ khi chúng tôi tuyên bố rằng các điều khoản riêng (chứ không phải các điều khoản này) sẽ áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng như vậy đối với Sản phẩm của Anphareal). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua quảng cáo, bán sản phẩm, phát triển ứng dụng, hay sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi.

Bạn đồng ý bảo đảm rằng bất kỳ bên thứ ba nào bạn thay mặt để truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của Anphareal cho bất kỳ mục đích thương mại hay kinh doanh nào (ngoại trừ khi chúng tôi tuyên bố rằng các điều khoản riêng (chứ không phải các điều khoản này) sẽ áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng đó) sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản, các Điều khoản thương mại này và mọi điều khoản bổ sung được áp dụng, đồng thời, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc bên thứ ba đó tuân thủ các điều khoản nói trên.

Các Điều khoản thương mại này yêu cầu giải quyết hầu hết các tranh chấp giữa bạn và chúng tôi bằng hình thức phân xử trọng tài mang tính ràng buộc trên cơ sở cá nhân; hình thức kiện tụng tập thể và tòa bồi thẩm đều không được cho phép.

Lưu ý: chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền và trách nhiệm, bao gồm cả việc đổi tên văn bản này thành Điều khoản dịch vụ của Anphareal. Vì mục đích của các Điều khoản thương mại này, các mục tham chiếu trong điều khoản hoặc thỏa thuận hiện có đến (i) "Tuyên bố về quyền và trách nhiệm", "Tuyên bố" hay "SRR" từ giờ sẽ có nghĩa là Điều khoản của Anphareal hoặc Điều khoản và (ii) "Anphareal" (khi dùng để chỉ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi) hoặc "Dịch vụ của Anphareal" hay "Dịch vụ" từ giờ sẽ có nghĩa là Sản phẩm của Anphareal.

 1. Giấy phép: Như mô tả ở phần "Các quyền bạn trao cho chúng tôi" trong Điều khoản của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép đối với nội dung được điều chỉnh theo quyền sở hữu trí tuệ mà bạn chia sẻ, đăng hay tải lên trên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi. Đối với mọi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của Anphareal cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh, giấy phép đó sẽ áp dụng cho nội dung mà bạn hoặc một người thay mặt bạn cung cấp trên hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm nào của Anphareal.
  Bạn cũng sẽ bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc đã có tất cả các quyền cần thiết để cấp giấy phép và quyền mà bạn (hoặc người khác thay mặt bạn) cấp cho chúng tôi theo Điều khoản thương mại và mọi điều khoản bổ sung áp dụng, bao gồm quyền hiển thị, phân phối và cung cấp nội dung của bạn trong Sản phẩm của Anphareal.
 2. Tuân thủ luật pháp: Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng việc bạn tạo ra hoặc sử dụng Sản phẩm của Anphareal cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc và quy định áp dụng.
 3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Ngoài (và không giới hạn) phạm vi của phần "Giới hạn trách nhiệm pháp lý" trong các Điều khoản của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động, dịch vụ, nội dung hay dữ liệu của bên thứ ba. Các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại và thiệt hại (đã biết hoặc chưa biết) nảy sinh từ hoặc liên quan (dưới mọi hình thức) đến mọi khiếu nại của bạn đối với các bên thứ ba đó và ngược lại. Chẳng hạn: Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt lại mà bạn gây ra khi sử dụng thông tin hay sản phẩm của Anphareal để truyền thông ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của Anphareal, vi phạm các điều khoản dịch vụ của Anphareal.
 4. Tranh chấp:
  1. Bồi thường. Nếu có người đưa ra khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp với chúng tôi liên quan đến các dịch vụ, hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn trên Anphareal hay liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của Anphareal, thì bạn đồng ý bồi thường và không để chúng tôi chịu bất kỳ thiệt hại, tổn thất và chi phí nào bất kể hình thức (bao gồm cả các chi phí và phí pháp lý hợp lý) liên quan đến mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp như vậy.
 5. Giải quyết tranh chấp
  Nếu bạn sinh sống ngoài thành phố Hồ Chí Minh hoặc nếu doanh nghiệp của bạn nằm ngoài Thành phố Hồ Chí Minh: Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp giữa bạn với chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của Anphareal cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh đều phải được giải quyết riêng tại Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh hoặc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, bạn đệ đơn theo quyền tài phán nhân thân của một trong hai tòa án này nhằm mục đích kiện tụng liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào như vậy và luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh các Điều khoản thương mại này cũng như mọi khiếu nại như vậy, bất kể xung đột về quy định pháp luật.

Bạn và chúng tôi đồng ý phân xử qua trọng tài mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của Anphareal cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh ("khiếu nại thương mại"). Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ khiếu nại thương mại nào liên quan đến các vi phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi phạm bản quyền, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, vi phạm Nguyên tắc sử dụng thương hiệu, xâm phạm thông tin mật hoặc bí mật thương mại của bạn hoặc của chúng tôi hay những nỗ lực can thiệp vào Sản phẩm của chúng tôi hoặc tương tác với Sản phẩm của chúng tôi theo cách trái phép (chẳng hạn như cách thức tự động).
Chúng tôi và bạn đều đồng ý rằng khi ký kết điều khoản phân xử trọng tài này, tất cả các bên đều từ bỏ quyền đưa vụ việc ra tòa bồi thẩm hay tham gia vụ kiện tập thể hay khiếu kiện có người đại diện. CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ ĐƯA RA KHIẾU NẠI THƯƠNG MẠI CHỐNG LẠI BÊN KIA VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN MÀ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HAY THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ THỦ TỤC CHUNG CỦA VỤ KIỆN TẬP THỂ, CÓ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HAY CÓ LUẬT SƯ RIÊNG NÀO. Bạn chỉ có thể đưa ra khiếu nại thương mại cho chính mình và không được phép theo đuổi biện pháp khắc phục ảnh hưởng đến các bên khác. Nếu có một phán quyết cuối cùng chỉ ra rằng bất kỳ khiếu nại thương mại cụ thể (hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục cụ thể) nào không thể phân xử qua trọng tài theo các giới hạn trong khoản này, thì chỉ khiếu nại thương mại (hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục) đó mới có thể được đệ trình ra tòa. Tất cả các khiếu nại thương mại (hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục) khác vẫn phải tuân thủ khoản này.
Luật pháp Việt Nam về phân xử trọng tài sẽ điều chỉnh việc diễn giải và thực thi điều khoản phân xử trọng tài này. Mọi vấn đề sẽ được một trọng tài phân xử, trừ khi chỉ tòa án mới có thể quyết định những vấn đề liên quan đến phạm vi hoặc khả năng thực thi của điều khoản phân xử trọng tài này hoặc việc diễn giải yêu cầu cấm kiện tụng tập thể hoặc có người đại diện.
Nếu bất kỳ bên nào muốn theo đuổi việc phân xử trọng tài đối với một tranh chấp, thì bên đó phải gửi văn bản thông báo cho bên kia. Thông báo tranh chấp này phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ sau: (email: services.anphareal@gmail.com)
Trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép, mọi bằng chứng đệ trình trong quá trình phân xử trọng tài sẽ được giữ bí mật nếu không có lý do hợp lý cho việc tiết lộ. Quyết định của trọng tài sẽ chỉ được giữ bí mật trong phạm vi cần thiết để bảo vệ bí mật thương mại hoặc thông tin kinh doanh độc quyền của bên liên quan hoặc tuân theo yêu cầu giữ bí mật của luật pháp. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí trọng tài, lưu hồ sơ và thực thi trung tâm trọng tài tương ứng phù hợp với Quy tắc của trung tâm trọng tài, trừ trường hợp khiếu nại thương mại đối với các thiệt hại của bạn không phải là vô lý và không vượt quá 400 triệu đồng (đo lường theo các tiêu chuẩn được nêu trong Quy tắc thủ tục dân sự Việt Nam), thì chúng tôi sẽ chi trả các khoản phí trọng tài, lưu hồ sơ và thực thi của bạn.
Nếu bạn không muốn chịu sự ràng buộc của điều khoản này (kể cả việc khước từ quyền tham gia khiếu nại tập thể và có đại diện), thì bạn phải thông báo cho chúng tôi như quy định dưới đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên chấp nhận bất kỳ phiên bản Điều khoản thương mại nào có điều khoản phân xử trọng tài. Thông báo của bạn theo tiểu mục này phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ sau: (email: services.anphareal@gmail.com)
Mọi khiếu nại thương mại giữa bạn và chúng tôi, bất kể là được phân xử trọng tài hay không, đều chịu sự điều chỉnh của luật Việt Nam.
Nếu khiếu nại thương mại giữa bạn và chúng tôi không được phân xử trọng tài, thì bạn đồng ý rằng khiếu nại đó phải được giải quyết riêng tại Tòa án quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và bạn đệ đơn theo quyền tài phán nhân thân của một trong hai tòa án này nhằm mục đích kiện tụng liên quan đến mọi khiếu nại như vậy.
Nếu có bất kỳ điều nào trong điều khoản giải quyết tranh chấp này được xác định là không thể thực thi, thì điều đó sẽ bị loại bỏ và phần còn lại của điều khoản giải quyết tranh chấp sẽ còn nguyên hiệu lực thực thi

 1. Cập nhật: Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cần cập nhật các Điều khoản thương mại này, nhằm phản ánh chính xác việc truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh, vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra các văn bản này để xem có cập nhật gì không. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của Anphareal cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh sau khi có thông báo cập nhật các Điều khoản thương mại này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của điều khoản cập nhật. Mọi nội dung cập nhật cho mục Tranh chấp trong các Điều khoản thương mại này sẽ chỉ áp dụng cho những tranh chấp nảy sinh sau khi có thông báo cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản cập nhật, vui lòng ngừng mọi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh.
 2. Xung đột và các điều khoản bổ sung: Nếu có xung đột giữa các Điều khoản thương mại và Điều khoản của Anphareal, thì Điều khoản thương mại sẽ điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng Sản phẩm của Anphareal cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh trong phạm vi xung đột.
  Các chính sách và điều khoản bổ sung cũng có thể được áp dụng cho việc bạn sử dụng những Sản phẩm nhất định. Trong phạm vi các điều khoản bổ sung đó xung đột với Điều khoản thương mại, thì điều khoản bổ sung sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng các Sản phẩm đó trong phạm vi xung đột. 
  Cũng giống như các Điều khoản thương mại của chúng tôi, chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản bổ sung này. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của Anphareal tuân theo các điều khoản bổ sung sau khi có thông báo cập nhật các điều khoản bổ sung đó, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản cập nhật.
 3. Khác
  • Điều khoản của Anphareal, các Điều khoản thương mại này và các điều khoản bổ sung được áp dụng khác sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của Anphareal cho bất kỳ mục đích thương mại hay kinh doanh nào và thay thế cho mọi thỏa thuận trước đây.
  • Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản thương mại này được xác định là không thể thực thi, thì (trừ khi có quy định khác) phần đó sẽ bị loại bỏ và phần còn lại vẫn còn nguyên hiệu lực thực thi.
  • Nếu chúng tôi không thể thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản thương mại này, thì điều này sẽ không bị xem là khước từ.
  • Mọi hoạt động sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản thương mại này đều phải được chúng tôi đưa ra bằng văn bản và ký duyệt.
  • Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản thương mại này cho bất kỳ ai khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
  • Các Điều khoản thương mại này không mang lại bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.
  • Chúng tôi có thể tùy ý chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản thương mại này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hay theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
  • Điều khoản thương mại này không có nội dung nào ngăn cản chúng tôi tuân thủ pháp luật.
  • Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

Ngày có hiệu lực: 27/02/2024